SeTD

 

مهدی انصافی

May 4, 2021 | Donors

قلم به رقص آمده است، کاغذ بر خویش میبالد، و دستهایم از فرط تپش شوق، بر روی صحیفه ی سیمین میرقصد که چگونه در وصف جوانمردی از تبار رشادت و سخاوت بنویسد !
این جوان با شهامت و متانت دیار ما، آقای “مهدی انصافی” از قریهء سراب تبقوس است، جوان دلیر ، شجاع و فداکار، که مدت ۱۳ سال در قوای اسپیشل فورس ایفای وظیفه نموده است، و جان خود را در راه دفاع از وطن سپر کرده، و با تمامی توان در مقابل دشمنان وطن رزمیده است،
جوان چالاک، با درایت، فعال و سختکوش که در تمامی عرصه ها و کارهای خیر، از همه پیشگام و پیشقدم تر بوده، و از نقطه نظر سخاوت و جوانمردی هنوز نظیرش را ندیده ایم، شب و روز با تلاش و پایمردی خویش برای عشق و آبادانی منطقه اش از جان و مال خود دریغ نکرده، زحمتها و مشقتها فراوانی را درین راستا متحمل گردیده است،
اینک در تازه ترین مورد، اولین کسی است که کمکهای مالی اش را مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) افغانی برای ساخت بند آبگردان سراب تبقوس، اعلام میدارد،
خداوند بر مال ، دارایی، و ثروتش هزار چندان بیفزاید و امواتش را غریق رحمت بی منتهای خویش قرار دهد، و به عمر و جوانی اش برکت .
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch