SeTD

 

علی آقا سروری

May 4, 2021 | Donors

فصل، فصل بهار خوشبختیها و جوانمردی هاست، و باغهای احساس، در دل خورد و بزرگ، گل زده است، زن و مرد، پیر و جوان، به شوق شکوفایی و آبادی وطن شان، کمر همت بسته و آستین بر زده اند،
اینک جوان با انگیزه و لاله گون ما، که چون لالهء بهاری، با گلبرگ لبخندهایش، بر رخ سرزمینش گل افشانی میکند؛ و پر است از تپش و تلاش و سرشار از کنجکاوی، چون رعد به هر سوی می شتابد، و زلال ترین هدیه ی جوانمردی اش را نثار دیار نازنینش مینماید،
این جوان کاکهء ما، که نامش “علی آقای سروری” است از “سراب تبقوس” میباشد، همانطوریکه از نامش پیداست، در هر کاری آقایی میکند و پیشگام و پیشقدم است، جوان موفق و پر تلاش که یکدم از هیاهوی روزگار فارغ نبوده و نیست برای موفقیت اش در زندگی مبارزه میکند الگو و نمونه است، و میخواهد که با چنین رشادتها و فداکاریها، نامش را بر روی صفحه ی تاریخ ثبت کند و از خود نام نیکِ به یادگار بگذارد، تا باشد نامش زبانزد عام و خاص گردد؛
ما یکبار دیگر افتخار آنرا داریم که از این جوان خییر و سخاوتمند، که در آبادانی و پیشرفت منطقه اش سهم فعال و بسزایی گرفته و از هیچگونه مساعدت و کمکهایش دریغ نورزیده است و همیشه بفکر آبادی و بازسازی وطن و منطقه اش کوشیده و تلاش ورزیده است، ابراز امتنان و قدردانی نموده و کمکهای اعلام شده اش را که مبلغ ده هزار (10,000) افغانی میباشد آنرا به دیده قدر نگریسته و از آن استقبال مینماییم خداوند یار و مددگارش، و اموات و گذشتگانش را خداوند رحمت نماید، و برکت به عمر و رزق و روزی اش.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch