SeTD

 

اقبال علی

May 4, 2021 | Donors

احسان و نیکوکاری از جمله مفاهیم ارزشمندی است که در آموزه‌های دینی، به خصوص قرآن کریم مورد توجه ویژه‌ای قرارگرفته است.
نیکوکاری از نظر عرف و عقل و شرع، امری پسندیده ی است و از اهمیت و جایگاه بلندی در رفتارهای اجتماعی برخوردار است. از نظر قرآن یکی از مهم‌ترین ابزارهای تکاملی بشر به شمار می‌رود و موجب می‌شود تا انسان به جایگاهی برسد که شایسته مقام انسانیت، کرامت و شرافت اوست که به عنوان اشرف مخلوقات انتخاب و به کائنات معرفی شده است.
و یکی از همین اشخاصی که دارای صفات پسندیده و شایسته و علاقمندِ کارهای خیر و کمک به دیگران اند، آقای “اقبالعلی” از منطقه “نودِه تبقوس” است. شخص نهایت دلسوز و مهربان، با تقوا و اهل دین و دیانت و در همه کارهای خیر پیشگام و پیشقدم بوده و سهم ارزنده و نقش فعال داشته است.
که این بار، توانسته است مبلغ هفده هزار و دوصد پنجاه افغانی( 17250) معادل( 300$) آسترالیایی، برای بند آب سراب تبقوس کمک نماید تا رُویش سبز و گلگون بهار را با دستان سبز و سخاوتمند اش مَحَک بزند. واقعاً دستان این طیف انسانها از بوسیدنیست. مفتخر هستیم و می بالیم به وجود چنین اشخاص شریف و سخاوتمند که درد مردم و همنوع اش را درک کرده و به یاری و همکاری می شتابد.
موج موج گلهای رنگین لاله را تقدیم دستان پر مهر و پر فیض اش می نماییم و خداوند به عمر و دارایی اش برکت صد چندان عنایت فرماید و اموات و گذشتگانش را غریق رحمت خود گرداند دعاهای خیر مردم ما بدرقه راهش باد.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch