SeTD

 

جوانان تبقوس

Jun 26, 2023 | Donors

دست های بارانی ( ۲۰۳ – ۲۰۸ )
روزگارسخت پایدارنیست ولی انسان های سخت پایداراند. – داکتررابرت اسکالر
زمین درانتظار یک قطرهٔ باران و زمان به سرعت تمام خشک سالی رایکی پی دیگری پشت سرمی کند . روزهای سخت وناله های عطش عطش سینه زمین را چاک چاک کرده است امادست هاییکه قلم وقدم زدن ها را دیده اند هم چنان معجزه آساشده و مدام ازرحمت الهی خویش بارانی می شوند و قطرات دستانش را هرکدام نوازشگرانه بررخ گلهای پژمرده و برگ های آفتاب سوخته دیار عاشقانه چنین جاری میسازند
محترم ظفرالله همتی ازتبقوس پنج هزارافغانی ( ۵۰۰۰ ) –
محترم محمدجاویداحمدزاده ازتبقوس صد ( ۱۰۰ ) دالر آمریکایی؛ –
محترم مبارک علی سفری ازتبقوس صد ( ۱۰۰ ) دالر آمریکایی ؛ –
محترم محمدجوادسفری ازتبقوس صد ( ۱۰۰ ) دالر آمریکایی ؛ –
محترم عطاحسینی ازتبقوس صد ( ۱۰۰ ) دالرآمریکایی ؛ –
محترم عبدالله نبوی ازتبقوس صد ( ۱۰۰ ) دالرآمریکایی را جوانمردانه و شاهکارانه دستگیرروزهای دشوارشده و برپایداری ریشه های همیشه درخاک و سرسبزی دیار ھدیه کرده اند که هم زمین وهم زمان دعاگوی چنین سخاوت و طراوت شده است وما هم تحسین گر این همه درایت بوده و دعاگوی این عزیزان وگذشتگان شان هستیم –

آبی آرام وبی باران (بندآب سراب تبقوس ) مدیون قطره قطره های دست های بارانی وافتخار سخاوت مندی شماست که درآغوش کوه برف گیر و غنامندتوپ سر، سرازخاک بیرون آورده وبادست های بارانی شما درحال رشد و ذخیره کردن چکیده ھا ست وبرماست که درتکامل این ذخیرگاه بسان این خیّرین سخاوت ورزیم و برای بقای ریشه های همیشه درخاک درطراوت خویش پایدارباشیم و به اتفاق هم گلهای رنگارنگ افتخاربکاریم
درود بر شما استوره های دیار و سبزاندیش روزگار

Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch