SeTD

 

جوانان مقیم استرالیا

Jun 3, 2021 | Donors

اعلام اسامی کمک کنندگان(72 – 69)
در وضعیتی که مردم با فشار سنگین فقر و نا بسامانی های متعدد زمینگیر شده و به سختی با آن دست و پنجه نرم می کنند و در شرایطی که خشکسالی های مداوم آخرین توان و امید مردم را به چالش کشیده است، مردم یک روستای سرد و دور افتاده واقع در دامنه کوه “توپ سر” یکی از مرتفع ترین کوههای جاغوری، دست به کار شده و پروژه مردمی ایجاد “بند آب سراب تبقوس” را به همکاری مادی و معنوی مردم به راه انداخته اند.
اکنون که مرحله اعمار بند آغاز شده است، جمعی از عزیزان که نامهای نیکوی شان در صفحه سازندگی کشور نور افشانی می کند، با شادی و لبخند، با صفا و مهر به درخواست همکاری مردم لبیک گفته و با دست و دل باز با فراهم نمودن کمکهای مالی ارزشمند شان به کاروان سازندگی و آبادانی کشور پیوسته اند. ما، ضمن استقبال از مقدم این دوستان گرانمایه در جمع مردمی که آبادانی را مسیر پیشرفت و سازندگی را روش رسیدن به رفاه و توسعه می دانند، اسامی زرین شان را با کمکهای مالی آن خوبان درج صفحه ای می سازیم که نسل امروز و فردا آنرا بارها زمزمه کنند، بخوانند و درود و سلام بی پایان شان را بر خوبی ها، از خود گذریها، مهربانی ها و دستان نوازشگر آنان نثار کنند و یاد آنها را بر زبانها جاری و در خاطره ها ماندگار سازند.
تشکر و سپاس فراوان از همکاری های صمیمانه این خوبان که اسامی مبارک و کمکهای ارزشمند شان قرار ذیل نشر و اعلام می گردد:
1- آقای/ رجب علی ذاکری / از منطقه نیقول بدره زار مبلغ 150$ آسترالیایی.
۲- آقای مصطفی انصافی / از منطقه نیقول بدره زار
مبلغ 100$ آسترالیایی.
۳- آقای نورمحمد انصافی / از منطقه نیقول بدره زار مبلغ 100$ آسترالیایی.
۴- محمد جلیل غلامی / از منطقه نیقول بدره زار مبلغ 100$ آسترالیایی.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch