SeTD

 

حاجی علی شاه

Jun 2, 2021 | Donors

اعلام اسامی کمک کنندگان (61)
مردان بزرگ و با احساس، همیشه با مسئولیت های انسانی و وجدانیِ خود در جامعه، توانسته اند تغییرات بزرگ و چشمگیری را ببار بیاورند، که سرانجام باعث رفاه و آسایش یک کشور میگردد.
افرادی که در کمک به دیگران مشارکت میکنند از حمایت اجتماعی بیشتر برخوردار میشوند و روابط اجتماعی را در فرهنگ های جامعه بهبود می بخشند.
حمایت اجتماعی به معنای آرامشِ روحی بیشتر است. و به ایجاد رفتارهای سالم و مثبت در جامعه منجر میشود. کمک کردن و همیاری میتواند در بوجود آوردن یک جامعه ی سالم، نقش مثبت و اساسی داشته باشد. لذا ما از مردم شریف و سخاوتمند خود خواهشمندیم که در بوجود آوردن یک جامعهء سالم و شکوفا، با حمایت های مثبت شان، ما را یاری رسانند تا بتوانیم درین راستا به فعالیت های بیشتر و بهتری بپردازیم.
که اینک، درین راستا برادر خیّر ما جناب حاجی صاحب “علی شاه ” از منطقه دربیش جاغوری، لطف کرده مبلغ ششصد دالر آسترالیایی (600$) معادل( ۳۴۸۰۰) افعانی برای “بند آب سراب تبقوس” کمک شده است، که ارزشِ یک دنیا را دارد و از ایشان صمیمانه ابراز تشکری و قدردانی مینماییم و مقدم مبارکش را گلباران نموده و درختان سبز جویباران دعاگویش باد !
خداوند برایش اجر و پاداش بیکران مبذول فرماید
و بر توفیقات اش بیفزاید و روح امواتش را شاد و خرم گرداند، برکت به عمر و دارایی اش و دعاهای خیر مردم بدرقه راهش باد.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch