SeTD

 

دوستان مقیم آمریکا ( ۱ )

Jun 26, 2023 | Donors

دست های بارانی (۱۹۲ – ۱۹۷ )
زندگی بادوستان خوب وماجراهای بزرگ معنادارد
آن زمانی که دنیای ما ابریست باران دستهابرماجاری وبارانی است ؛ نوای نی وسازهای تابستانی باصدای دوستان واقعی آرام آرا م باوز وز نسیم سحر درپس کوچه آغیل طنین اندازاست . برف های تنهایی در صدای تابستانی دوست های خوب وبی بدیل آهسته آهسته آب می شود؛ دوستانی که دستان اش بارانی و آرمانش مهرورزی و شکوفایی است ومدام باحضور جادویی خویش درحال ساختن قشنگ ترین خاطره هاست
عطر حضور مهرورزان سرزمین آبایی این بار چون گلی خوشبو برچمن زردرنگ وفضای گرفته دیار بانام های آشنای دیگری پراکنده شده است وماجراهای بزرگ شکوفایی درراه است
محترم حسین مهرامی ازانبولاق مقیم آمریکا صد ( ۱۰۰ ) دالر آمریکایی؛ –
محترم حبیب رهیاب ازسنگماشه مقیم آمریکاصد ( ۱۰۰ ) دالر دالرآمریکایی؛ –
محترم اسدالله عظیمی ازسنگشانده مقیم آمریکا پنجاه ( ۵۰ ) دالرآمریکایی؛ –
محترم حاجی سلمان علی فدایی ازداله جاغوری مقیم آمریکا پنجاه (۵۰ ) دالرآمریکایی؛ –
محترم عتیق الله نایبی ازسنگماشه مقیم آمریکا صد ( ۱۰۰ )دالرآمریکایی ؛ –
محترم یحیی رجبی ازسنگماشه مقیم آمریکا نیز مبلغ صد( ۱۰۰ ) دالرآمریکایی را باکمال مهرورزی وسخاوت برای تحقق یافتن رویای دیرینه ما دوستانه وجانانه ارزانی داشته وامید رهیدن را با دستان خویش به ارمغان آورده است که ما مردم دیار بسان صداقت و سخاوت این فرهیختگان هزاران درود وسپاس را ازته دل چشمه های ذلال تقدیم داشته و برای شما خوبان دیار وگذشتگان شما خالصانه دعا می کنیم –
بند آب سراب تبقوس بزرگ ترین ذخیرگاه قطرات دست های بارانی شماست که لحظه شمار لحظات خاطره بخش شماست وشما را که ارزش جست وجو کردن را دارید هم چون گنجی می داند که به راستی دوستان دست گیر وواقعی است و تاتکامل لحظه شماردیدن گنجینه حضورشماست؛ پس بیاییم قطرات حریری دستان هم را ازاین ذخیرگاه وتحقق یافتن ماجرای بزرگش دریغ نورزیم
درودبر شما استوره های دیار و سبزاندیش روزگار

Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch