SeTD

 

دوستان مقیم آمریکا ( ۲ )

Jun 26, 2023 | Donors

دست ها بارانی ( ۱۹۸ – ۲۰۲ )
ھرکسی می خواھد بالای کوه زندگی کند، اما تمام شادی ھا ورشدکردن ھا زمانی ظاھرمی شوند که شمادرحال کوھنوردی ھستید

باطلوع دوباره خورشید ازهرصبحی شکوفه های خوشبختی ، آرامش وامید دربسترطبیعت هویدامی شود دل ھای خسته وخفته به تپش می افتند و گام ها هم استوار به سوی قله های شکوفایی به حرکت می افتند. اینک باران برای بهار چی دلبری کھ نمی کند! جایی که شعر، نم نَم به نام تو می بارد، دست های عاشق ما گره درکارسبزه هامی اندازد وواژه ها ب هنام تک تک شما چنین گل می کنند
محترم یحیی رجبی ازسنگماشه مقیم آمریکا ( ۱۰۰ ) دالر آمریکایی؛ –
محترم جان محمدناصری ازحوتقول جاغوری مقیم آمریکاصد ( ۱۰۰ ) دالر آمریکایی –
محترم رمضان علی ازبامیان مقیم آمریکا پنجاه ( ۵۰ ) دالرآمریکایی ؛ –
محترم محمدرسول شجاعی ازتبقوس مقیم ترکیه صد ( ۱۰۰ ) یورو؛ –
محترم عبدالرازق ازبیلَو داوود مقیم دبی دوصد ( ۲۰۰ ) درهم ؛ –
محترم فهیم نعیمی ازکابل مقیم هالند پنج هزار( ۵۰۰۰ )افغانی را بانهایت شفقت ووطن دوستی بهار را درخانه مهر دیارمهمان کرده وشرشرآبشاررا چی قدرباشوروشوق برای مزرعه داران خسته و تشنه به صدا وسرود درآورده اند. بنازیم ودعاکنیم چنین دستھارا کھ دلبرانھ ودلسوزانھ بارانی وپرطراوت اندومارا کھ مدام درحال عبوراز ازتاریکیھای شب وزمستان ھای سرد وبی برف ھستیم دستیارگشتھ اند تا شکوفایی و اوج گیری مارا درنگاه – نشاط آورشان شاھد باشند

ماوذخیرگاه قطرات باران دست ها “بند آب سراب تبقوس ” چشم به بھاری  دوختھ ایم که نه باشکوفه ونه باگل بلکه باعطربوی وحضور سبزشمازودترازهمیشه ازراه برسندتاشکوفه درشکوفه بپیچند و نغمه های دل انگیز قناریها دوباره به کوه های سر بفل ک کشیده به صدادرآیند ؛ وماندگاری دستهاونام های مانا را مدام به زیبایی این سخاوت ھای شما بسرایند. پس تاتکامل این ذخیرگاه سخاوت،حضور سبزشمارا ارزنده ترازبھاربی گل وباران میدانیم
درود برشما استوره های دیار و سبزاندیش روزگار

Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch