SeTD

 

دوستان مقیم استرالیا (۵)

Jun 26, 2023 | Donors

دست های بارانی (۱۸۰ – ۱۸۵ )
اهداف بزرگ زمانی عالی هستندکه درجهت رسیدن به آنها ازپاننشینیم
چشمه ھای عشق ومهرورزی هم چنان باران عشق را نظاره گراست و باآخرین رمق خشک کامیهایش به ستارگان آسمان غبارآلوددیار چشمک زنان چشمک می زند زندگی باهمه سختیهایش با تپش هرشکوفه بهار ، باوزش هرنسیمی سحر وباصدای هر شرشر جویبار جاری وروان است! آسمان دیار قهر است ؛ اما دستان دست به دعا را دست های بارانی بامهر ولطافت خویش همراه ونوازش گران د و مدام بذرامی دو وروییدن را باقطرات مرواریدی دردل خشک زمین سخاوت مندانه چنین مژده طراوت می دھند
محترم حاجی صاحب جاوید ازقادی صد ( ۱۰۰ ) دالراسترالیایی –
محترم خیّری که نخواسته ازاسم ایشان نام برده شوند پنجاه ( ۵۰ ) دالراسترالیایی –
محترم خلیل شریفی ازقریه ارغینگ جاغوری پنجاه ( ۵۰ ) دالراسترالیایی –
محترم قمبری ازبدرزارجاغوری پنجاه ( ۵۰ ) دالر استرالیایی –
محترم حسین بابایی ازقریه بالا میدان پاطوصد ( ۱۰۰ ) دالراسترالیایی –
!محترم اسحاق علی نظری ازتبقوس پنجاه ( ۵۰ ) دالراسترالیایی را با چشم ودل بازایشان، ماومردم دیار را برای رسیدن بھ اھداف بزرگ ورویای سرسبزی ما دست یاری داده ونوای شکوفایی سرداده اند . ما ومردم سراب ازاین سخاوت و طراوت دست های باران بخش یکایک شما نهایت قدر و سپاس داشته وبرای اموات شما دعاهای خیر کرده و آرزوی سلامتی وبرکات عمرو روزی شما را ازدرگاه حق خواسته وخواهانیم –

به پاس تقدیر واحترام ازبودن های سبز طراوت بخش شما ، بهترین ووحشی ترین گلهای ناب دیار را ازراه دور تقدیم به حضور پر نوراعلی حضرت شما می داریم ! بزر گترین ذخیرگاه دست های بارانی دیار هم چنان باگامهای استوار مردم قریه درانتظار باران های نوید بخش بهار آرام وخمار درانتظار نشسته تا به لطافت حسن نگار پیرهن سبز بهارش را به تن کرده ودیده ها را ازشکوه وشکوفایی باران بهار شما واله وحیران نماید. پس بیاییم بسان سخاوت این خیّرین درشکوفایی دل های خشکیده جویبار دیار سخاوت پیشه کنیم وسیل باران شفابخش خویش را بردل سنگ دیده وخشکیده دیار جاری سازیم
!درود برشما استوره دیاروسبزاندیش روزگار

Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch