SeTD

 

دوستان مقیم استرالیا (۱)

Jun 23, 2023 | Donors

دست های بارانی (۱۵۶-۱۶۱ )

«عمری باید بگذرد تابفهمیم بیشترغصه هایی که خوردیم نه خوردنی بود نه پوشیدنی ، فقط دورریختنی بود… وچی قدر دیرمی فهمیم زندگی همین روزهاییست که منتظرگذشتنش هستیم …»
پنجره های امید و چشم دل‌ها بازشده است برای طلوع دیگری که هر صبح بهار باحضور سبز ورنگارنگ بارانی های بهار عطر آگین است ؛ موسیقی باغ باغبانان ازمیان سبزه زارهای پهناور وکوه های برافراشته دل نوازِ دل‌های یاروفادارشده است . نسیم خنک بهار نوازش گر رخسار ، چهره های ماناو ماندگار دیاری شده که با باران های سخاوت خویش رخ خشکیدهٔ گل وگلبرگهارانوازش گرانه شسته وطراوت بخشیده اند ؛ وما اینک درچنین هیاهوی زندگی ، امروز را بدور ازغصه ها زندگی می کنیم وافتخار این شکوه وشکوفایی را بایاد وهوای دست های بارانی و رنگین ترین گلهای زمان را دربستر سبز تاریخ طبیعت دیار چنین می کاریم

محترم محمد جمعه محبی ازقریه داوود صد(۱۰۰)دالراسترالیایی
محترم معلم خان علی ازداله زواران پنجاه (۵۰)دالراسترالیایی
محترم صوفی صاحب علی خان ازداله زواران پنجاه (۵۰)دالراسترالیایی
محترم حاجی نعمت الله ازداله زواران پنجاه (۵۰)دالراسترالیایی
محترم قبلگاه جواد ازقریه کته سنگ‌ پنجاه (۵۰)دالراسترالیایی
محترم حاجی لطیف حیدری ازداله زواران پنجاه (۵۰)دالر استرالیایی
ما ازاین همه کرامت وخیراندیشی چنین چهره های ماندگارنهایت قدردانی را داشته ، برای یکایک این فرهیختگان بهترین های زندگی وسعادت مندی شان را خواستگاریم وبرای گذشتگان این خیرین دعای خیر وطلب آمرزش را داریم
این روزها ، روزهای تولد بزرگ‌ترین چکیده های ذخیره باران رحمت وسخاوت شما (بندآب سراب) است که درحال گذرومنتظر نگاه بارانی شماست وبرماست که قدربودن های هم را بااین بهانه دانسته و باران دست هارا امروز باجشن شکوفایی دیاربه اکمال این بند بزرگ جاری بسازیم

Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch