SeTD

 

سراب تبقوس

May 5, 2021 | About Dam

ابتکاروخلاقیت یک‌ارزش ازدل ناامیدیها در (سراب وتب قوس مرکز فرهنگ وتمدن ) عمریست غبارغربت وآواره گی برچهره خسته ما نشسته واین تن خسته مارا که مدام رخت سفربسته ، درعالمی ازسردرگمی ها قرارداده که بسان قطره ای باران دربحر پهناوربیگانگی عنقریب گشته ایم . یکی به شرق ؛ دیگری به غرب ؛ به دلیل جفا وبربریت های زمان وسردمداران بی ارزش که مارا ابزار خودفروشی اش ساخته ، هویت ‌واصلییت مارا درکمال بی انصافی به مسخره گرفته است ؛ ماییم هزاره های راه هزار گم شده ، هزاره ای که سزاوارگشته ایم به هزارراه وهزارسرنوشت نامعلوم ؛ چون مرغان بی بال وبی پر ؛ هزاربار با هزاران امید وهزاران شوق آشیانه ساختیم تا دراین کره خاکی سهم زیب وزینت داشته باشیم ولی شکست های متواترهمواره مارا نشانه گرفته وانگار خدا ازما گشته ؛ قهر است ودنیاهم ؛ تا ویران درویرانه باشیم ؛ بی خانه باشیم‌ ؛ بی آشیانه وازهم بیگانه ! درچنین صحرایی از چنین بیچاره گی چاره ناچار خویش را چگونه چاره سازی کنیم ؟ به قاطعیت باید گفت که چاره ناچار ما همان تکیه ای دل وعشقی است یگانه ؛ که باآن زاده شده ایم ودمیده دردامن پرمهر مادر ؛ سایه ای بزرگ پدر ؛ پدری که این دل بی صاحب مارا باتوان وظرفیت دوران اش باعشق زندگی بخشیده است واین عشق اولین وآخرین عشقی است که هرجا برویم چون سایه به دنبال ما می آید . هرچند گلهای از گل این عشق به دست غم ها پرپر شدند وتابحال هرچی دویده ایم هنوزهم که هنوز است به هم نرسیده ایم ولی راه وصل همین راه دوباره ، عشق وطن ، عشق دیار آبایی و اجدادی ما تنها همین «عشق یگانه » هست که ما را بهم می رساند.

بهم رسیدن وگره خوردن ما هم قصه ای پرغصه ایست که با یادش دل ها خون و فریادها بلند می شود هرقدر بازجویی وبازگویی های ما ورق بخورد به عمق دردهای نگفته ونشنفته ای می رسیم که درقالب کلام و قلم نمی گنجد واینجاست که ارزش ها را دریابیم وبرای ادامه این عشق ورویای دیرینه طرح نو براندازیم در محیطی که دردامن پرمهرش بزرگ‌شده ایم محیطی که بتواند گلهای رنگین وسبزه دردامنش بپرواند تا دیده ها بردیدنش خیره شوند ‌وپروانه های رنگین به پرواز درآیند‌وارزش های این عشق را به تعریف بگیرد . شناخت درست ارزش‌های این عشق است که بفهمیم وبشناسیم تاریخ قصه پر غصه لیلی ومجنون خودرا که برای بقای من وتویی که ازهم پاشیده ایم وکم‌ کم رنگ بیگانگی می گیریم چی کرده است ؛ ورق زدن تاریخ رویای دیرینه ما سلامت یک ارزش را برای ما به تعریف می گیرد این ارزش درست همان ارزشی است که باهزاران خون دل خوردن های اجدادی ما به ما رسیده است . سلامت این ارزش بدست فرهیخته گانی روزگار رقم خورده است این فرهیخته گان کسانی بودند که تاریکی جهل را شناسایی کردند‌ ؛ روشنایی آوردندوحال ازروشنی همین نوراست که ما خالق وشاهد انگیزه ها وشاهکاریهای این دور وعصریم . جوانان امروز با نیرو‌ وقدرت همین یک‌ ارزش سالم ازدل نا امیدیها برخاسته اند واین ارزش سالم (مجموعه ارزش هایی است گره خورده ای همان عشق یگانه ومشترک ما )برای آبادی که مارا به هم به «رویایی دیرینه ای »ما می رساند . رویای دیرینه آبادی وکار تمام نشده ای اجدادی ماست که می تواند هم کوتاه وزودگذروهم همچنان ماندگار وباارزش باشد . پس خوب است درنگی در ماندگاری وسلامت این ارزش ورویای دیرینه داشته باشیم . مردم‌شریف و باغیرت ما سال‌های سال است ازخشک سالی رنج می برد قلت ‌وکمی آب بعلاوه چالش های متواتر درکنار ناامنی ها ‌و محرومیت ها هم ازعواملی مهاجرت و‌آواره گی شان است که مدام تجربه می کنند وسالی که آب باشد امیدها دردل خسته این مردم زنده می شوند وبدون هیچ امکاناتی تن به طاقت فرساترین کارمی دهند تا یک لقمه نان درسفره شان داشته باشند.

اینک‌ جوانان امروز وبا انگیزه از ارزش ها وابتکارات شان دست به فعالیت های سمبولیک و بنیادی زده اند که می تواند خلاقیت ها وارزش های بیشتری را برای مردم رنجدیده تقدیم کنند واین فعالیت های بنیادی اعمار بندهای آب است که ما بتوانیم آب‌هایی را که سالهاست ازدامن کوه های برف گیر سرازیر می شوند ضایع نشوند . تاهنوز تعداد از بندهای آب درجاغوری تعمیر گردیده و اکنون‌بزرگ‌ترین بند تاریخی که سال ها پیش قراربود اعمار گردد درسراب تب قوس مرکز فرهنگ ‌و تمدن درجاغوری زیبا به همت ‌نیروی مردمی ونیک اندیشان روزگار آغاز وافتحاح شده است . بند آب سراب که ازنام زیبایش پیداست ازلحاظ موقعییت جغرافیایی بهترین گزینه وسرچشمه آب هاست و این قریه با کوه های مرتفع ‌وبسیار برف گیر احاطه شده است که کوه سربه فلک کشیده ای توپ سر ازبلندترین کوه مناطق دور وبر این منطقه می باشد . ذخایر برف دردامنه این کوه به حدی است که برف ذخیره شده زمستان قبل به زمستان بعد برسد واین بیان گر بهترین منبع وسرچشمه آب است که متاسفانه بانبود امکانات و حاکم بودن فقر درچنین محیط رویایی تابحال آب ها همه سال درفصل بهار بانبو‌د یک بند آب ضایع شود هرچندی که مردم زحمت کش این دیار بارها برای احداث یک بند کمر همت بسته وباجمع آوری تجارب وغیر مسلکی شان بند کوچکی را به زور بازوان خویش اعمار نموده بودند که متاسفانه فقدان علمیت درتعمیر چنین بند آب باعث شده که بند شکسته شود واین آب ضایع شود . اهمیت این بند آب بسان بلندی ‌، عظمت وظرفیت کوه سربفلک کشیده توپ سر با دیدگاه خیرین، به نیت خیر ونیکو سنجیده شده که بتواند به علاوه سرسبزی وشگوفایی محیط ومناطق دوروبر منبع خوب برق هم باشد وباکمال سخاوت مندی لبخندهای گم شده ای مردم محروم این سرزمین را هم چنان شکوفا وبهاری ساخته وامیدهای مفقود شده را دردل این سرزمین زنده بسازند . ما اعمار بند آب را به فال وشگون نیک گرفته ، آغاز و بهانه خوب برای آبادی‌های بیشتر وبهترتر می بینیم . پس برماست که جوانان با معرفت وباانگیزه این عصر را درفعالییت های چنین کارهای بنیادی دست یاری دهیم و ازعملکردهای نیکوی ایشان تقدیر وتحسین کنیم . اگر بخواهیم رویایی دیرینه ما یک رویای باارزش باشد بهترین کار جمع آوری ارزش هاست ارزش های سالم ما تحصیل کرده گان و روشنفکران این عصر اند که می تواند با ابتکارات عالی ازارزش های امروزی ما ارزش‌ها خلق کنند وبا موجودیت ارزش ها اگر موقعییت جغرافیایی ما درسنگلاخ ها هم باشد سوق دادن ها امکان پذیر می شود . آب ‌و برق دو نعمت مهم حیاتی ‌برای جامعه هست اگر ما با استفاده ازابزاری بنام ارزش های امروزی خود خالق این دونعمت باشیم هر کار ناممکن ممکن می شود.

برای مثال نگاهی به بروری کویته داشته باشیم : ازلحاظ امنیت بروری کویته امنیت ندارد وهر لحظه درتهدیدو ‌ناامنی است ؛ ازنظر راه مواصلاتی هم مساله ناامنی دارد وازلحاظ جغرافیایی هم ازچارطرف بسته ومشکل امنیتی دارد فقط برای یک هزاره مظلوم نه دیگران ؛ اما آنچه جالب توجه است این است باوجود آب ‌وبرق هزاره های خارج وداخل برای این بروری کوچک ودرمحاصره ارزش خلق کرده است ویکی ازبهترین شهری است که پایه اقتصاد پاکستان را تقویت می کند دالرها همین جا سرازیر می شود وکارکاسبی مردم هم فوق العاده به پیش می رود بنابراین دالرها آنچنانی درکویته سرازیر شود می تواند در مناطق ما هم عین قضیه را داشته باشد هم چنانی که ناامنی ها وبحران ها وجود دارد ؛ اما آب وهوای مناطق بسیار دل پذیر ، پاک و شفاف جاغوری می تواند با خلاقیت ارزش هایش ارزش خودش را هم به بهترین وجه ممکن داشته ‌درمقایسه باسایر مناطق متمایز باشد . شخصا احساس خوشبختی می کنم از این که درحیات وماندگاری یک‌رویای دیرینه وباارزش ، درعصر خودم اعمار چنین پروژه ها را با شاهکارهای عزیزان روزگار تجربه می کنم وافتخار می کنم که درآبادی ودست گیری مردم زحمتکش و ستم دیده خود سهیم هستم . پیام اخیر ما برای برای کسانی که به همدردی ، انسانیت ، انسان دوستی و بشردوستی باوردارند این است : بیاییم نگاهی به مظلومیت های سرزمینی داشته باشیم که با زبان بی زبانی اش مظلومییت هایش را هنوز هم که هنوز است کسی درست نشنیده است ، بشنویم ؛ بیاییم درتنگنای زندگی این مردم دست یاری وهم دردی دهیم ؛ بیاییم طایفه ای را که درسنگلاخها ودردل ناامیدیها برای بقای زندگی شان آب ندارند وآب می خواهند دست یاری دهیم ! پیام من برای مردم غیور ، زحمت کش ، سربلند ، باهمت جاغوری بخصوص آن های که ازاین دیارآبایی شان آواره شده اند ؛ این است : بیاییم درنگی برتاریخ وگذشته خویش داشته باشیم بیاییم بیاد آریم زمانی را که ازآغوش گرم پدر، مادروزادگاه خود جدا شدیم هدف ما چی بوده تاهنوز برای آبادی ومظلومیت هم تباران خود چی کرده ایم ؛ بیاییم سیری درمسیری که درپیش رو داریم داشته باشیم وببینیم به کدام راه درحرکتیم ومسیر مشترک ما چیست ؛ بیاییم ببینیم ما با چی انگیزه هایی می توانیم ازهم بیگانه نشویم ؛ بیاییم ازنفاق هایی ویران کننده دوری نماییم وازابزار دانش هم هم پذیری ویک‌ پارچگی ایجاد کنیم ؛ بیاییم بجای نه گفتن ها از بله گفتن های سازنده خویش استفاده کنیم ‌ وبیاییم باهم ،کنارهم ، یار وغم خوارهم باشیم !

پ . ن دل نوشته ای ازریم سنگ سراب تبقوس

Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch