SeTD

 

شاه دخت سراب

Jun 18, 2021 | Donors

دست های بارانی( ۹۰)
بزرگان گفته اند : “اگر زن ها دنیارا می چرخاندند هیچ جنگی وجودنداشت فقط چند تا کشور باهم قهربودند وحرف نمی زدند !”
خواهرما !
ما طلوع نگاه تورا درشفقدم زیبایی ها و تازگی ها می بینیم آن جایی که سرچشمه مهر وعطوفت هاست ؛ مهرورزی هاست وطبیعت به حسن ‌وجمال تو خندان وخرامان است .
می دانیم قهرمان این قلم ودست نویسنده ی لرزانم شمایید ؛ شمایی که چون چهل چراغِ باغستان فردوسِ شب های تارِ سراب بودید ؛ ماه ومیچید‌ دِه ودهکدهٔ مابودید !
وقتی آبِ‌ یخِ یخ چشمه را سرکشیده باشید یقیناًکوزهٔ از خاطرات را بربازوان کدبانوی خود با رقص چادرایشیل ووَزوَزِدل نشین و فرح بخش نفس های خنک توب سرت ذوق زده حمل کرده ، سینِ سراب را شینِ شراب خوانده ایدو چی ماندگار درحافظه رویایی خود ثبت کرده اید که اینک این شین شراب یخ چشمه ، شمارا وداشته است تاذخیره شود واین آب حیات‌را برلب جویبارها جاری سازید وخودجرعه ی بیاشامید !
شاه دخت سراب ، عروس محترم «حاجی لعل محمد »
«⭐️سلیمه بیگم⭐️» اینک ارزش آب یخ چشمه را دانسته باکمال سخاوت هدیهٔ ارزشمند دوصد۲۰۰ دالری رااینک ازمردم دیار وآغیل ایشان دریغ نورزیده است .
مابه پاس تقدیرویادگارِنام شما ، نقش قدوم شمارا باگل وگلدان های گلِ عطری سراب آراسته و دست های بارانی
خواهرخودرا باحلقه های ازلاله های سرخ وسفیدِ سیاه سنگِ پیتَو زیب‌ وزینت داده برای فامیل و همسرش شریف جان حسینی آرزوی سلامتی وخوشبختی داریم !
دست دعای مردم ما بادست بارانی شماست ودعای خیرما بدرقه راه خوشبختی و شادکامی شما خواهند بود چهل چراغ آغیل !
درود برشما بانوی سراب ومیچیدِ روزگار !
اجرکم‌علی الله!
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch