SeTD

 

شریف زاهدی

May 4, 2021 | Donors

بیایید راه درست نیکنامی را بیابیم، زمانی که کاری را انجام میدهیم تا دنیا ما را بوسیله همان نیکنامی مان، بشناسد و از ما بعنوان الگو و نمونه در جهان یاد آوری نماید.
درست ترین راه نیکنامی، همان بخشیدن و سخاوتمندی است که مردان بزرگ جهان از آن طریق به شهرت و بزرگی رسیده اند. بخشیدن و اشتراک کردن در کارهای خیر و عام المنفعه و دستگیری نیازمندان، کاری است که اجر و ثواب اش در نزد خداوند بی نهایت است و بر نیکنامی ما نیز می افزاید.
بخشیدن به انسان قدرت و توانایی روحی می بخشد، و لذت بخش تر از بخشیدن دیگر چیزی در جهان نیست، که تا برای ما آرامش فکری و روحی ببار بیاورد.
درین راستا، یکی از بزرگان منطقه مان، جناب شریف زاهدی از قریه شلبینک تبقوس، مقیم کشور فرانسه، جدا از کمکهای دیگر اش که برای پروژه های عمرانی در منطقه داشته است این بار، مبلغ ده هزار افغانی (10,000) برای بند آب سراب تبقوس و مبلغ پانزده هزار افغانی (15000) برای نهال شانی هرسه بند آب تبقوس: بند “آب مادر”و بند “آب شهدا” و بند “آب سراب تبقوس” کمک اهدا نموده است.
تشکری و قدردانی میکنیم از کمک های ارزنده و سازنده ی این عزیز، که با تلاش های خستگی ناپذیر اش ما را حمایت و همکاری مینماید. مفتخر هستیم و می بالیم به وجود چنین اشخاص بزرگ و خیرخواه، که در همه کارهای خیر، پیشگام و پیشقدم است. وجود چنین اشخاص برای ما نعمتی است بسی بزرگ!
سبد سبد گل تقدیم دستان سخاوتمند و پر مهرش نموده و مسیر گامهایش را با موج شقایق های رنگین گلباران می نماییم.
خداوند به مال و دارایی اش برکت صد چندان دهد و گذشتگان اش را رحمت نماید، برکت به عمر و جوانی اش و دعاهای خیر مردم بدرقه راهش باد.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch