SeTD

 

عزیزان مقیم استرالیا

May 4, 2021 | Donors

در وضعیتی که مردم با فشار سنگین فقر و نا بسامانی های متعدد زمینگیر شده و به سختی با آن دست و پنجه نرم می کنند و در شرایطی که خشکسالی های مداوم آخرین توان و امید مردم را به چالش کشیده است، مردم یک روستای سرد و دور افتاده واقع در دامنه کوه “توپ سر” یکی از مرتفع ترین کوههای جاغوری، دست به کار شده و پروژه مردمی ایجاد “بند آب سراب تبقوس” را به همکاری مادی و معنوی مردم به راه انداخته اند.
اکنون که مرحله اعمار بند آغاز شده است، جمعی از عزیزان که نامهای نیکوی شان در صفحه سازندگی کشور نور افشانی می کند، با شادی و لبخند، با صفا و مهر به درخواست همکاری مردم لبیک گفته و با دست و دل باز با فراهم نمودن کمکهای مالی ارزشمند شان به کاروان سازندگی و آبادانی کشور پیوسته اند. ما، ضمن استقبال از مقدم این دوستان گرانمایه در جمع مردمی که آبادانی را مسیر پیشرفت و سازندگی را روش رسیدن به رفاه و توسعه می دانند، اسامی زرین شان را با کمکهای مالی آن خوبان درج صفحه ای می سازیم که نسل امروز و فردا آنرا بارها زمزمه کنند، بخوانند و درود و سلام بی پایان شان را بر خوبی ها، از خود گذریها، مهربانی ها و دستان نوازشگر آنان نثار کنند و یاد آنها را بر زبانها جاری و در خاطره ها ماندگار سازند.
تشکر و سپاس فراوان از همکاری های صمیمانه این خوبان که اسامی مبارک و کمکهای ارزشمند شان قرار ذیل نشر و اعلام می گردد:
1- آقای/ مصطفی محسنی از منطقه خدایداد جاغوری مقیم کشور آسترالیا مبلغ (50$) آسترالیایی معادل( ۲۹۰۰ )افعانی.
2- آقای دانیال رنجبر از منطقه بابل انگوری مقیم کشور آسترالیا مبلغ( 50$) آسترالیایی معادل (۲۹۰۰ )افعانی.
3- آقای محمد جاوید طنین از منطقه قادی جاغوری مقیم کشور آسترالیا مبلغ (50$) آسترالیایی معادل (۲۹۰۰ ) افعانی.
4- آقای حسین رضایی از منطقه سبز سنگ حیدر مقیم کشور آسترالیا مبلغ( 50$ ) آسترالیایی معادل (۲۹۰۰ ) افعانی.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch