SeTD

 

محترم حاجی یونس یوسفی

Jun 19, 2021 | Donors

دست های بارانی( ۹۲)
عمر به مثل آب درجویبار زندگی جاری وروان است وچی خوش است اینکه دلت را به دست محبوبی سپرده اید ؛ براسم ورسم‌دنیا پاگذاشته اید وزندگی را باوجود او‌خوش می دانید .« تبقوس »گلزارجهان است برای من وشمایی که پرورده ای دستان محبوب و عشق دایمی اش هستیم.
شهزاده گانی را درروزگار شما دردردامن پر مهرش پرورش دادوخجسته بادروزو روزگاری را که زمینی شدن شهزاده ای چون شمارا در نفس “گیرو “میان لاله زارهای زمان نوید داد …
چشم هااینک‌ درراه تواند ازروزی که همسفر پرستوها شدید و قول برگشت دادید . ابرها ابری شده اند و‌‌ باران عشقِ دستان بارانی برلبِ تشنه ای لاله زار ِدشت ودمن محبوبی که رنگ خشکی گرفته ، درحال باریدن است . لبخند برلبان طبیعت دیار تو شکوفا شده زمزمزمهٔ‌ نام شاهانه شما باشر شرِ باران نوایی وطنین اندازشده است.
محترم «حاجی یونس یوسفی»از گیروی تبقوس ازمیان
شاهیان وشهزادگان روزگار ، یکی از چهره های شناخته وآراسته ازخیر وخوبیها اینک با اهدای دوصد۲۰۰دالریِ
دستان بارانی اش بردل طبیعت خشکیده ای دیارش مژده ای شکوفایی داده اند .
ما باران چنین دستان بارانی را به دیده قدر وارزش گرفته دستان پر مهر وباسخاوت ایشان را به گرمی می فشاریم !
به‌‌پاس تقدیروگرامی داشت ازخوبیهاومهرورزی هایش گل گلابهای خوش رنگ وخوشبوی دیارش را برمقدم
سبزاندیشی ایشان پاشیده و زینت می دهیم !
حاجی ارجمند خداوند برکات روزافزون درعمر وسرمایه شما داشته ، اموات وگذشتگان شمارا مورد عفووغفرانش قراردهند !
درود برشمااستوره دیار وسبزاندیش روزگار !
اجرکم‌علی الله!
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch