SeTD

 

Anonymous

Jun 20, 2021 | Donors

دست های بارانی (۹۳)
اگر تمام درها بسته شوند ، پرده هارا بکشند ،درزهارا هم بگیرند، بازهم مثل نور که باشید شکافی برای عبورپیدا می کنید !
عزیزدٌردانه ای ما جوان آرام ومتین فرزندبرومندمحترم «قاسمی»ازدرخشنده ترین ستاره دیار که نام زرین ایشان زبانزدعام وخاص اند اینک هدیه سرسبزی (۲۰۰دالر)راازنورحضورتابنده ایشان بردل تاریک دیارش روشنی بخشیده اند !
شما ازتبار خورشید ‌ومهتاب اید تابش تبار خورشید و ‌مهتاب را همیشه بررخسار شقایق و شب پره های رنگین روا داشته اید ! قلم رنگ‌ سبزش را ازنور تابش تو گرفته و به دست لرزان ما تصویر عاشقانه ی تورا درصفحه خاطرات تو می کشند ؛ وتقدیر ازدست های بارانی را بهانه ای می دانند برای ما شدن های ما ؛ تاتکرارغریبانه ی جدایی را بشکنیم!
برکت به چنین دستهای جوانمردانه ای که دست یاری به دستان دست به هوا ودعا می دهند وما دستان بارانی شمارا خالصانه به گرمی فشرده واین هدیه بزرگ شما را به دیده قدر می بینیم . خداوند شما را سبز ، سلامت داشته وگذشتگان شما را غریق دریای رحمت اش قرار
دهند !
درودبرشما استوره دیاروسبزاندیش روزگار !
????????????
اجرکم‌علی الله
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch