جوانان تبقوس ( ۲ )

جوانان تبقوس ( ۲ )

دست های بارانی ( ۲۰۹ – ۲۱۴ ) چـالـش هـا، شکسـت هـا ، نـاکـامـیهاو درنـهایـت پیشــــرفــــت مــــواردی هســــتندکــــه زنــــدگــــی مــــارا ارزشمندمی سازد زمــین بــه پــاس حــضورگــرم و طــراوت دســت هــای شــما هــمواره جــامــه ســبز وشــکوفــه هــای بـهاری...
جوانان تبقوس

جوانان تبقوس

دست های بارانی ( ۲۰۳ – ۲۰۸ ) روزگارسخت پایدارنیست ولی انسان های سخت پایداراند. – داکتررابرت اسکالر زمین درانتظار یک قطرهٔ باران و زمان به سرعت تمام خشک سالی رایکی پی دیگری پشت سرمی کند . روزهای سخت وناله های عطش عطش سینه زمین را چاک چاک کرده است امادست...
دوستان مقیم آمریکا ( ۲ )

دوستان مقیم آمریکا ( ۲ )

دست ها بارانی ( ۱۹۸ – ۲۰۲ ) ھرکسی می خواھد بالای کوه زندگی کند، اما تمام شادی ھا ورشدکردن ھا زمانی ظاھرمی شوند که شمادرحال کوھنوردی ھستید باطلوع دوباره خورشید ازهرصبحی شکوفه های خوشبختی ، آرامش وامید دربسترطبیعت هویدامی شود دل ھای خسته وخفته به تپش می افتند و...
دوستان مقیم آمریکا ( ۱ )

دوستان مقیم آمریکا ( ۱ )

دست های بارانی (۱۹۲ – ۱۹۷ ) زندگی بادوستان خوب وماجراهای بزرگ معنادارد آن زمانی که دنیای ما ابریست باران دستهابرماجاری وبارانی است ؛ نوای نی وسازهای تابستانی باصدای دوستان واقعی آرام آرا م باوز وز نسیم سحر درپس کوچه آغیل طنین اندازاست . برف های تنهایی در صدای...
دوستان مقیم استرالیا (۵)

دوستان مقیم استرالیا (۵)

دست های بارانی (۱۸۰ – ۱۸۵ ) اهداف بزرگ زمانی عالی هستندکه درجهت رسیدن به آنها ازپاننشینیم چشمه ھای عشق ومهرورزی هم چنان باران عشق را نظاره گراست و باآخرین رمق خشک کامیهایش به ستارگان آسمان غبارآلوددیار چشمک زنان چشمک می زند زندگی باهمه سختیهایش با تپش هرشکوفه...