جوانان تبقوس ( ۲ )

جوانان تبقوس ( ۲ )

دست های بارانی ( ۲۰۹ – ۲۱۴ ) چـالـش هـا، شکسـت هـا ، نـاکـامـیهاو درنـهایـت پیشــــرفــــت مــــواردی هســــتندکــــه زنــــدگــــی مــــارا ارزشمندمی سازد زمــین بــه پــاس حــضورگــرم و طــراوت دســت هــای شــما هــمواره جــامــه ســبز وشــکوفــه هــای بـهاری...
جوانان تبقوس

جوانان تبقوس

دست های بارانی ( ۲۰۳ – ۲۰۸ ) روزگارسخت پایدارنیست ولی انسان های سخت پایداراند. – داکتررابرت اسکالر زمین درانتظار یک قطرهٔ باران و زمان به سرعت تمام خشک سالی رایکی پی دیگری پشت سرمی کند . روزهای سخت وناله های عطش عطش سینه زمین را چاک چاک کرده است امادست...
دوستان مقیم آمریکا ( ۲ )

دوستان مقیم آمریکا ( ۲ )

دست ها بارانی ( ۱۹۸ – ۲۰۲ ) ھرکسی می خواھد بالای کوه زندگی کند، اما تمام شادی ھا ورشدکردن ھا زمانی ظاھرمی شوند که شمادرحال کوھنوردی ھستید باطلوع دوباره خورشید ازهرصبحی شکوفه های خوشبختی ، آرامش وامید دربسترطبیعت هویدامی شود دل ھای خسته وخفته به تپش می افتند و...
دوستان مقیم آمریکا ( ۱ )

دوستان مقیم آمریکا ( ۱ )

دست های بارانی (۱۹۲ – ۱۹۷ ) زندگی بادوستان خوب وماجراهای بزرگ معنادارد آن زمانی که دنیای ما ابریست باران دستهابرماجاری وبارانی است ؛ نوای نی وسازهای تابستانی باصدای دوستان واقعی آرام آرا م باوز وز نسیم سحر درپس کوچه آغیل طنین اندازاست . برف های تنهایی در صدای...
دوستان مقیم استرالیا (۵)

دوستان مقیم استرالیا (۵)

دست های بارانی (۱۸۰ – ۱۸۵ ) اهداف بزرگ زمانی عالی هستندکه درجهت رسیدن به آنها ازپاننشینیم چشمه ھای عشق ومهرورزی هم چنان باران عشق را نظاره گراست و باآخرین رمق خشک کامیهایش به ستارگان آسمان غبارآلوددیار چشمک زنان چشمک می زند زندگی باهمه سختیهایش با تپش هرشکوفه...
دوستان مقیم استرالیا (۴)

دوستان مقیم استرالیا (۴)

دست های بارانی (۱۷۴ – ۱۷۹ ) وقتی زندگی مسیرش را به سمت سخت شدن تغییر می دهد ، فرصت خوبی است که ما هم مسیر مان را به سمت قوی ترشدن تغییر بدهیم.- آبِیِ آرامم .آرام آرام ببار ! وقتی که دانه های مرواریدی را برگونه های آفتاب سوخته گلِ پاپک هایم می فرستی عطش خستگی فصل...