SeTD

 

محترم حاجی علی احمد افضلی

Jun 8, 2021 | Donors

دست های بارانی (81)
بزرگان گفته اند : “هرسخن جای وهر نکته مکانی دارد .” بگذار بنویسم که جای سخن تو ازته دل‌ های یک عمر خستهٔ من ، این ‌جاست و مکانی نکته های باریک وخواندنی ِسخاوت تو ، هم چنان همین جاست ؛ جایی که باران سخاوت دستان تو‌ ذخیره می شود باسخاوت های بزرگ ؛ در یک بند بزرگ ؛ که بنام بند بزرگ سراب تبقوس ایجادشده ویادمی شوند .
از کودکی صفات و خوبی هایش را شنیده بودم ولی ازنزدیک ندیده بودم ؛ محترم «⭐️حاجی صاحب علی احمد افضلی⭐️» ازخوبان دیار وروزگار ما ، شخصیت فرهیخته ، خوش برخورد و دل سوز از قریهٔ خوش نام ونشان شلبینک است که اینک فرصت تقدیر ازایشان فرارسیده است .
ایشان از اخلاق بسیار عالی برخوردار است و شخصیت عالی واجتماعی دارد‌ ، درهر کارخیری تشویق گر وپیش قدم است وما اززمان آشنایی باایشان جز نیکویی اخلاق
ومشربِ خوش او چیزی دیگری در خاطر ه نداریم .
ایشان باشنیدن ایجاد “بند آب سراب تبقوس ” درست درزمانی که سکوت وخاموشی فضای کمپاین مارا پٌرکرده بود دستان پر مهر و سخاوت اش را به دستان دعاگوی مردم ما داد و با تحسین و ابراز مسؤولیت در کار های بنیادی کار ما را تحسین کرد و هدیه 200$ دالری اش را درپیشرفت این کار بنیادی ارزانی داد .
ماومردم ما سخاوت ومهرورزی ایشان را دردفترخاطرات نیکان و نیک اندیشان روزگار خود ثبت کرده ، به پاس تقدیر گلهای نسرین و یاسمن را بر مقدم سخاوت ها و دست های بارانی ایشان پاشیده و زینت می دهیم. خاطرات ارزشمند خوبی‌های ایشان را درست از آدرس شلبنک با عطر گل های شیرچایی، معطر و بهاری می سازیم تا دنیا بفهمند که روزگار وصل ما ادامه دارند ؛ و ببالیم که خوبان روزگار باما هست وما باخوبان روزگار !
مردم ما هم چنان عمری با دستان دست به دعا ‌و پینه بسته شان طلبگار دریای رحمت الهی برای اموات وگذشتگان ایشان بوده وخواهند بود ؛ آرزوی سعادت دنیا وآخرت را نیز برای ایشان دارند !
اجرکم‌علی الله !
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch