SeTD

 

محترم حاجی رحمت الله

Jul 22, 2021 | Donors

دست‌های بارانی (140)
«قلب تان را بروی رؤیاها باز نگه دارید. چون تا زمانی‌که رؤیاها هست، امید هم هست. و تا زمانی‌که امید وجود دارد زندگی همراه با لذت است. کلید خوشبختی، داشتن رؤیاهاست. کلید موفقیت، تبدیل رؤیاها به واقعیت است.»
نباید خشکیدن لاله‌ها، سبزه‌های دشت و دمن و گل‌های قشنگ کوهستان خویش را که عمری دل و دیده‌های ما را نوازشگر است نادیده گرفته و دست‌های ترک‌خورده را با رؤیای شکوفایی‌شان که در طوفان خشک سالی قرار گرفته است تنها بگذاریم!
باران دست‌های بارانی در حال باریدن است، پرستوها در آسمان خاک‌آلود جاغوری مدام در گشت و پروازاند؛ خورشید در پس ابرها و غبارها پنهان است، دهقان‌ها دل تنگِ نگاه خورشید و باران بهار گشته‌اند و به وَز وَز توقف طوفان‌های مکرر ‌و بادهای بی‌ثمر گوش سپرده‌اند.
با ترنم باران دست‌های بارانی، امید، طراوت و رؤیاها در دل جویبارها زنده هست و قطرات باران چون شبنم سحرگاهان‌ آرام آرام بر گونه‌های سرخ شقایق می‌چکد ‌که با چکیدن این قطرات ذلال و خداپسندانه، موج‌های از شادی بر چهره‌ی طبیعت ما موج می‌زند و اینک بزرگ دیار و خوب روزگار محترم (حاجی رحمت‌الله) از قریه زیبای صوبه، با اهدای دوصد (۲۰۰) دالر استرالیایی با برگ سبز و سخاوت خویش لذت زندگی را در شانه‌های توپ سر و شانه‌سنگ جاغوری تعبیر شکوفایی داده‌اند.
کمال سپاس و قدردانی داریم از چنین خوبان دیار و روزگار که مدام برای شکوفایی سرزمین خویش می‌تپند و سفره‌ای رحمت خویش را با مردم‌اش شریک می‌سازند و به پاس محبت و سخاوت ایشان با سیب‌های سرخ پیوندی و زردِ قَوْسی سراب و تبقوس را بر مقدم و حضور سبز ایشان پذیرایی کرده، دعاهای خیر در برکات عمر و روزی ایشان داشته و برای گذشتگان ایشان طلب مغفرت داریم!
دریچه‌های قلب ما و مردم زحمت کش ما بروی رؤیاها بازاند و با طراوت بیشترِ دست‌های بارانی شما رؤیاهای شکوفایی، به واقعیت می‌پیوندد؛ چون دریافته‌ایم اگر به زندگی عشق بورزیم، زندگی عشق را بسوی ما بازخواهد گرداند!
درود بر شما استوره دیار و سبزاندیش روزگار
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch