SeTD

 

محترم حاجی رضا احمدی

Jun 14, 2021 | Donors

دستهای بارانیِ ( ۸۷)
چشم ها به درِبسته ای پس ازرفتن تو حیران ومتحییر مانده اند ، زمین های شخم زده ی تو ترک های بزرگ وبزرگتر را باکام تشنه اش از روزگار غیاب تو تجربه می کنند ؛ بیل‌های ‌ چینایی باعرق‌ های دستان پرآبله تو‌ با رخسار زنگ زده ، پشت دروازه های نیمه شکسته کاه دان درتاریکی ‌وسکوت پنهان مانده اند .
درخت مزار سید هاشم ازشدت عطش خشکیده و زیارت مهر رخسار تورا مدام با سطل پرازآب دستان آبیِ تو به نظاره گرفته اند .
باخشکیدن این درخت ، رقص پای عابران ، صدای دل نشین قرآن خوانان ، بوی دلکش دم پخت های رنگین مادران ، دعای دل سوز پدران و صدای قاغ قاغ کلاغان وپرندگان دیگر شنیده نمی شود .
اما اینک گویی پرستوهای همیشه درپرواز صدای زجه ی دل خشکیده این طبیعت را شنیده اند و پیام رسان دردها و رنج های تنهایی دل خشکیده ی طبیعت دیار توشده اند واین نوای تنهایی به گوش شما رسیده است ؛
سنگینی و صفای شما را کس نداشت ونداردواین صفات نیک ، صفات خاندانی شماست که روزگاری دراین دیاری ازخود خاطرات نیک به یادگار مانده اید !
محترم «حاجی رضا احمدی » ازتبقوس زیبا مرکزمدنیت و فرهنگ از خوبان روزگار ما اینک آوای خشک سالی را نادیده ‌و ناشنیده نگرفته ، دردهای تنهایی مردم اش را دانسته و لمس می کنند و هدیه باارزش ۳۰۰ دالری اش را برای مردم دیارش برمنقار پرستوی ازدیار خودش پیک فرستاده است تا باشد با دستان بارانی خویش امیدِ ناامیدیها را دردل خشکیده جویباران جاری سازد وازعطش گلهای رنگین سرزمین اش بکاهد .
جاماندگان دیار و روزگار، ازاین سخاوت شما دراین راستا عرض تقدیر وتشکری کرده وبه پاس تقدیر گلی از گلهای زردو وحشیِ سر جنگل وگل پاپک های بنفش،این دستان بارانی شما را به گرمی فشرده وتقدیم می دارند !
درودها نثار شما واموات شما حاجی احمدی !
اجرکم‌علی الله !
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch