SeTD

 

مرحوم حاجی محمد علی

Jul 27, 2021 | Donors

دست‌های بارانی (۱۴۴)
بزرگان گفته‌اند:
«آنچه باور داشته باشید تبدیل به واقعیت‌های دنیای شما می‌شود. باورهای قدرتمند، بر احساسات، اعمال و دست‌آوردهای شما تاثیر می‌گذارد. اگر گرفتار باورهای غلط، ترس و تردید وحقارت باشید، هیچ چیز نمی‌تواند به شما کمک کند؛ قانون زندگی قانون باورهاست!»
??????????????
هیچ‌چیز در زندگی شیرین‌تر از این نیست که کسی انسانی را دوست بدارد چون هر از گاهی که ما مورد محبت کسی قرار گرفته‌ایم مثل این بوده که دست خداوند را بر شانه‌های خویش حس کردیم‌ و اینجاست که ما هر روز تجربه محبت‌های دستان بارانی را در خاطره انگیزترین دفتر عشق ثبت می‌کنیم که مانا و ماندگار میمانند!
بنازیم باران بهاری را که نَم نَم می‌بارد، غبار غم و مشکلات را هم‌چنان کم‌کم شسته وب اخود می‌برد و همزمان چی مخلصانه باران دست های بارانی، ناگهان و آرام آرام لحظات عاشقانه را پدید آورده و غم‌ها را بی مزد وب ی منت زدوده، باور عشق و‌‌ روییدن را در دل طبیعت دیار چی گوارا معنی می‌بخشند و اینک عزیز دیگری «عارف جان» وجان پدری بنام پدر مرحوم و محترم «حاجی محمدعلی» که در میان ما نیستند دل‌هارا گرم گرده برگ سبز و سخاوت دوصد (۲۰۰) دالر استرالیایی را به روح پژمرده طبیعت جاغوری و چشم های به راه مانده باران را، جوانمردانه صفا و انگیزه بخشیده‌اند که ما به یاد ایشان فاتحه‌ی ره توشه کرده و ازچنین دست‌هایی که انگیزه بخش‌اند و مدام به سرسبزی و شکوفایی می‌اندیشند کمال تشکر و قدردانی داریم‌!
دعاهای خیر ما و مردم غیور دیار آبایی به پاس تقدیرهمواره و همیشه بدرقه راه این جان پدر بوده و زیباترین گل‌های وحشی وخوشبوی جاغوری را بر مقدم وحضور سبز ایشان تقدیم می‌داریم! آرزوداریم که در باورمندی و باورهای قدرت‌مند ما، خیراندیشان خود را شریک‌ و سهیم دانسته و به اکمال رساندن این پروژه بزرگ، باران بیشترِ دست‌های بارانی را بسان سخاوت پدر وجان پدر، در ناب‌ترین دفتر خاطرات خویش مفتخرانه ثبت نماییم!
درود بر شما استوره دیار و سبزاندیش روزگار!
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch