SeTD

 

مرحوم محمد جمعه

Jul 27, 2021 | Donors

دست‌های بارانی (۱۴۱)
«اگر بدانی چی کسی کشتی زندگی را از میان موج‌های سهمگین روزگار به ساحل آرام رویاهایت رسانده است، “پدرت” را می‌پرستیدی!»
چی دل‌نشین است وقتی یادآور آیه ناب دفتر زندگی «پدر» می‌شویم که آغوش گرم‌اش آغازین سخن امنیت و ‌اولین خاطره‌ی ذهن جگرگوشه‌اش، جان پدر هست. پدر یعنی کوه استقامت در برابر طوفان‌های زندگی وقتی به قلبش تکیه بدهی گویی در امن‌ترین نقطه جهان نشسته‌ای!
اینک باران دست‌های بارانی را با کمال افتخار از آیه ناب دفتر زندگی (پدر) و جان پدر را به نگارش و تقدیر می‌گیریم. عزیز دیار «هاتف جان حبیبی» جوان خوش قدوقامت، سرشار از مهر و محبت عزیزی از ِقریه زیبای صوبه به یاد پدر مرحوم، محترم (محمدجمعه) که شخصیت خیرخواه، خییر و خوب روزگار بود، برگ سبز دو صد (۲۰۰) دالر استرالیایی را با دل خوشی‌های سایه امن حضور و عشق از لوح و قامت نام عزیز پدر یاد کرده و بسان مهری پدر در راستای آبادانی سرزمین پدر سخاوت ورزیده‌اند.
مردم دیار شاخه گلی به زیبایی یک فاتحه را نثار و شادی روح ایشان نموده و ترنم باران را نثار دیدگان شما تقدیم می‌دارند تا برگل گونه‌های سرخ شما شبنمی گشته، بوسه‌های داغ را بر پیشانی و دستان نوازش را به موهای تان هدیه می‌دارند!
رویاهای ما از رویای روزگارپدر نشئت گرفته، رویایی است رویای شکوفایی ‌و بسان عظمت تکیه‌گاه ما و شما با ارزش است و ما ارج‌گذارش هستیم‌؛ پس سخاوت نگاه و طراوت قطرات دست‌های بارانی تان را در این راستا بر ما روا داشته ‌و خود را سهیم بدانید که پروژه ما بزرگ، اما سحرش نزدیک است!
درود بر شما استوره دیار و سبزاندیش روزگار!
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch