SeTD

 

آقای محمد نسیم

Jun 15, 2021 | Donors

دست های بارانی (۸۸)
آسمان به ژرفای نگاه تو خیره شده است از زمانی که حجاب از چهرهٔ خورشید برداشته شد؛ درختان آغیل قٌول ازکوچ پرستوهای نغمه خوانش ، سکوت جویباران وشرشر آب روان اش ازتنهایی و عطش خمیدند و درعالمِ از سکوت طعم تلخ جدایی ودردتنهایی را چشیدند !
نقش چپلق های سرکور و هَشتک هایش از دوران قیام وقعود از صفحه خاکه ی‌ راهِ باریک نودِه وچوب خشک تا به منزل دوست ؛ یا درزیر خارها و پَر پَر خارها و یا با کٌودَه ها ‌و علف زارهای نیمه دَم ، پنهان و محفوظ مانده اند باطبعی که تو را با دنیای از شور و امید پرورانده ارزش ماندن و بودن شما را بر دل طبیعت به قصه بگیرد !
نسیم باد صبای کوچه تو اینک دررویای تو وزیدن گرفته گرما و پرتو‌ خورشید بردل طبیعت زادگاه شما مدام درتابیدن است تاباشد عطروگرمای وجود تورا دربسترِ طبیعت عطر آگین کرده وحضور دست بارانی شما را برطبیعت خشکیده ی دیار تو مژده دهند .
عزیزفرهیخته ، جوان خوش لحن و‌ خوش طبع ازتک جوانان نمونه روزگار و تکرار نشدنی ما از تب قوس ، آغیل زیبای قٌول «محمد نسیم» دوست داشتنی ما اینک باتحفه سبزش رویای سرسبزی آغیل و دیارش را رویای دیرینه خوددانسته و بااعلام وهمکاری ۲۰۰ دالری اش پیمان همدلی و هم دردی ایشان را بامردم منطقه ما ابراز داشته اند .
درود بر شما وبرکت به این دستهای بارانی شما که اشک شوق را برگونه های آفتاب سوختهٔ نیکان و دهقانان سرزمین تان جاری ساخته اید و امید را دردل خسته زادگاه تان ، اینک زنده کرده اید !
دستان خیر و دعای مردم ما رفیق راه شما باد و زندگی تان سرشار از شادی ‌وبهروزی باد !
سپاس بیکران از خیرخواهی و مقدم سخاوتمندانه تان “نسیم جان “!
اجرکم‌علی الله!
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch