SeTD

 

آقای روح الله کاکایی

Jul 4, 2021 | Donors

دست‌های بارانی (۱۱۰)
«تمام رویاهای ما می‌توانند محقق شوند، اگر ما شجاعت دنبال کردن آن را داشته باشیم!» – والت دیزنی
دنیا پر از زیبایی‌هایی است که با کمی تأمل می‌توانیم لحظه به لحظه آن را جشن بگیریم، زیبایی‌هایی را که شاید نمی‌توان به چشم دید اما باتمام وجود می‌توان آن را لمس کرد. ما این زیبایی را از نور نگاه ستاره‌ها و باران دستان بارانی می‌بینیم که با نورش روشنایی و امید داشته و با قطرات باران‌اش انگیزه‌ی ریشه گرفتن و روییدن را می‌گیریم.
بازهم‌ قصه‌ای عشق از باغ است و از نیستانِ نَیْ‌زار؛ باغ نَیْ‌زار تبقوس پر است از درختان سیب، از سیب‌های پَیوندی ‌و قوسی که در سکوت شب‌هنگام درآسمان دهکده‌ای تو رؤیای حضور و شورآفرینی‌های تو را بر لب جویبارها کرده ‌و به نغمه‌ی جدایی از تو‌ گوش داده‌اند!
و تو ‌تابان آمده‌ای تابنده‌تر و بخشنده‌تر، در وسط جوی آب ذلال دستان بارانی، با رَش‌بیل عصا گونه‌ای خود درون یک قاب عکس لبخند می‌زنید و عطر حضور تو ‌عطر رویایی شده است. نفس‌ها نفس می‌کشند و سیب‌های درختان از بودن و دیدن تو، رنگ و بو ‌می‌گیرند چون آب حیات را تحفه آورده‌اید …
بلی جوان خوش‌تاب و طبع ما از نَی‌زار تبقوس (روح الله جان کاکایی) تحفه آب حیاتِ صد (۱۰۰) دالری قبلی اش را سخاوتمندانه‌تر ازقبل به دوصد (۲۰۰) دالر استرالیایی ترجیح داده و باران دستان بارانی‌اش را در تحقق بخشیدن رویاهای ما دوچندان کرده‌اند تا بتوانیم برای رسیدن به رویای ما شجاعت دوچندان داشته باشیم!
زیباترین گل‌های نَیْ‌زار و سراب، تقدیم حضور سبز تو بادروح الله جان؛ که حضور شما طبیعت دیار ما را روح بخش کرده است! خداوندگار عالم برکات صدچندان در عمر و روزی شما داده و اموات تان را غریق رحمت‌اش قرار دهند!
ما در متن بحرانها برای تحقق بخشیدن رویاها شجاعت به خرچ داده و بادستان بارانی شما به رویای خویش خواهیم رسید و هنوز چشم‌های خسته و دست‌های پینه بسته مردم ما در پیشبرد این پروژه پرهزینه به انتظار سخاوت‌های بیشتر شما نشسته‌اند؛ پس بیاییم یاری رسان این دست‌های دست به دعا باشیم!
درود بر شما استوره دیار و سبزاندیش روزگار !
اجرکم‌علی الله!
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch